Hoppa till innehåll

Bostadsbyggande diskuterades under Järvaveckan

Bostadsbyggande är en av vår tids viktigaste samhällsfrågor och att bygga nytt handlar lika mycket om att ge människor hem som att utveckla samhällen. Hur skapar man trygga och attraktiva bostadskvarter, och vad är fastighetsutvecklares roll i att bidra till en god utveckling? Det var frågeställningen för det seminarium som Sveafastigheter Bostad höll på årets Järvavecka.

”Först utformar vi våra hus och sen utformar våra hus oss” ska Winston Churchill ha sagt en gång, och att boende- och uppväxtmiljön präglar oss var seminariets fem deltagare överens om. Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen i Stockholms stad, Rebecca Rubin, arkitekt på White Arkitekter som arbetat med det normkritiska projektet Flickrum, Payam Boroodjeni, chef för Fryshuset Husby, Lennart Levander, säkerhetskonsult och före detta polis samt Brandon Sekitto, som arbetar med mångfald, kommunikation och att överbrygga språkliga och kulturella barriärer lyfte fram att både våra hem och stadsrummet omkring oss påverkar hur vi beter oss och vilka förutsättningar vi får. Karin Ahlzén berättade att det i arbetet med Fokus Skärholmen framkom bland annat att boende i vissa stadsdelar har sämre förutsättningar än andra – man är mer trångbodd, barnen har sämre betyg och känslan av otrygghet är större hos fler. Det nya projektet är ett sätt att testa om stadsbyggandet kan bidra till att komma till rätta med sociala utmaningar. En ingrediens är att genom högre krav i markanvisningsprocessen ge bostadsutvecklare större möjlighet att visa vad man ska bidra med för att utveckla de här platserna.


Från vänster: Brandon Sekitto, Payam Boroodjeni, Rebecca Rubin, Lennart Levander, Karin Ahlzén samt moderatorn för dagen, Harry Mc Neil.

Paneldeltagarna pekade på flera viktiga faktorer. En aktiv inkludering av de boende är ett bra sätt att öka representation, ta tillvara på lokal erfarenhet och därmed få med fler perspektiv. Men också att skapa engagemang. ”Det ska vara helt, rent och snyggt, men också kännas som de boendes eget”, menade Rebecca Rubin. ”När vi har gjort muralmålningar tillsammans med ungdomar blir det inget klotter där för de känner ägandeskap.”

Att skapa lokalt engagemang togs upp flera gånger under seminariet. Är människor lyckliga, positiva och uppskattar sitt område, lyfter de sitt område. Och här kan fastighetsbolag göra viktiga insatser – både genom att skapa värdefulla sammanhang, att vara närvarande och genom förebyggande insatser i själva miljön.

Lennart Levander, menade att det handlar om att försvåra för den som vill bete sig dåligt. Att brott uppstår handlar om tre faktorer – att det finns ett brottsoffer, en motiverad gärningsman och en situation. Ofta fokuserar man på de två första delarna men inte lika mycket på situationen där det bland annat handlar om att områden som ser stökiga och nedgångna ut utsätts för fler brott. Och här har fastighetsägare naturligtvis ett stort ansvar, menade han.


Bostadsbyggande är en het fråga. Här diskuterad av Brandon Sekitto, Payam Boroodjeni och
Rebecca Rubin.

Payam Boroodjeni tog upp vikten av social prevention och att ha kunskap om sitt område. ”Hur det ser ut för människor som bor i ett område – vad de har i kylskåpet, vilket jobb de går till och vad de har för sociala sammanhang, allt det där påverkar. Jag arbetade med upproren 2013 och där blev lösningen ”Lämna en sten, grilla en korv”. Den enkla grejen blev lösningen för att förhindra att det skulle brinna igen. Långsiktigt engagemang är en nyckelfaktor, att få människor att känna sig viktiga och sedda.”
Social hållbarhet i samhällsbyggnad kunde sammanfattas på en rad olika sätt när man frågade seminariedeltagarna – delaktighet, kunskap, aktiv inkludering och aktivt engagemang. Brandon Sekitto slog ett slag för lika möjligheter: ”Man måste skapa förutsättningar för människor att engagera sig – för att kunna involvera de boende behöver man veta hur man ska kommunicera och nå ut med informationen på rätt sätt.