Hoppa till innehåll

Hållbarhet

Hållbarhet

Sveafastigheter Bostad utvecklar, äger och förvaltar hyresbostäder med fokus på hållbarhet. Vår målsättning är att utveckla attraktiva hem som också skapar en hållbar miljö där våra hyresgäster trivs och mår bra. Som bostadsbolag är det primärt inom bostadsutvecklingsprojekten och de 3000 hyreslägenheterna under utveckling som Sveafastigheter Bostad kan bidra till en mer hållbar värld.

För att nå dit tar vårt arbete sin utgångspunkt i följande kärnvärden:

  • Vi ska vara en pålitlig och närvarande förvaltare
  • Vi ska vara en innovativ och kreativ utvecklare
  • Vi ska vara en långsiktig samhällsbyggare
  • Vi ska vara en proaktiv och drivande partner

 

Hållbarhet kopplat till de globala målen

Vi arbetar med hållbarhet utifrån tre olika perspektiv där Sveafastigheter har möjlighet att påverka och göra skillnad – från individen och våra enskilda hyresgäster till vår påverkan ur ett globalt perspektiv.

  • Människans och våra hyresgästers välbefinnande
  • Hållbar kvarters- och stadsutveckling
  • Hållbar global utveckling

Sveafastigheter Bostad genomförde under 2018 en omfattande hållbarhetsanalys i syfte att identifiera fokusområden som vi som bolag har möjlighet att påverka i positiv riktning. Dessa är bostäder för alla, diskriminering, arbetsvillkor, trygg miljö, hållbara material, energieffektivitet, växthusgasutsläpp samt mutor och korruption. Hållbarhetsarbetet inom respektive område rapporteras därefter i enlighet med Global Reporting Initiative.

Vårt hållbarhetsarbete går i sin tur att koppla till Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling.

  1. Hälsa och välbefinnande och 5. Jämställdhet

Urbanisering är en av världens stora samhällstrender, vi vill verka för en inkluderande och jämställd urbanisering där människans välbefinnande står i fokus.

  1. Hållbara städer och samhällen

Vi utvecklar och implementerar innovationer för en hållbar stads- och samhällsutveckling ​i samarbete med andra företag, ideella föreningar, akademin och offentlig sektor.

  1. Hållbar energi för alla och 12. Hållbar konsumtion och produktion

Vi är pådrivande för att vårt bostadsutvecklande och vår fastighetsförvaltning ska ha en god påverkan på planeten, klimatet och miljön. Ett exempel på det är det nytänkande projektet Sveriges största plusenergihus Neptun som Sveafastigheter Bostad byggt i Västerås. Det är ett unikt hållbart bostadskvarter som genom 1210 kvm solcellspaneler producerar mer energi än det förbrukar. Neptun är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld och har byggts med det världsunika klimatsmarta 3Eflow-systemet. Med sina nya lösningar och ambitionen att bygga på nya hållbara sätt nominerades kvarteret Neptun till Årets Bygge 2018. Det har också utsetts till Framtidens Fastighet. Sveafastigheter Bostad fick 2018 Årets Hållbarhetspris av Västerås stad. Läs mer om projektet här.

 

Hållbarhet i alla delar av verksamheten

Tryggt och trivsamt

Grundtanken är att våra bostäder och kvarter ska vara trygga och trivsamma. Lägenheterna är yteffektiva och byggda med smarta lösningar, vilket gör att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga hyresnivåer och ge fler möjligheten att bo bra. För att skapa en trygg miljö har vi egen och närvarande förvaltning. I våra kvarter ska det vara rent och snyggt med nolltolerans mot klotter och skadegörelse. Vi vill bidra till att skapa gemenskap och att grannar lär känna varandra, bland annat genom årliga grillkvällar, nyinflyttningsevent och inbjudande grönytor och tillgång till gemensamma utrymmen, med bästa möjliga förutsättningar för rekreation, motion, möten, avkoppling och social samvaro. Det är ljust och rent och tryggt i miljöhusen med kameraövervakning i sophus och källare för ökad trygghet.

Hyresgäster som kan påverka och är nöjda

Det ska vara enkelt för våra hyresgäster att göra kloka miljöval. Våra hus placeras nära allmänna kommunikationer, med tillgång till cykelparkering och även bilpool där det är möjligt. Vi ordnar olika former av gemensamt nyttjande, enkel återvinning och mätning av varmvatten, värme och hushållsel. På så sätt kan man som boende påverka både sin förbrukning och sina kostnader.

Hållbart resande och mobilitet är viktigaste aspekter av hur Sveafastigheter Bostad kan uppmuntra hyresgäster till ökad hållbarhet. Möjlighet till laddplatser finns i alla våra garage. För de flesta av våra bostadsprojekt finns det mellan två och tre cyklar tillgängliga för hyresgästerna. Vi har stor variation av cykelparkeringsplatser i låsbara, väderskyddade, belysta ställ både utomhus och i låsta rum i garaget. Vi har cykelserviceplatser med luftpump och verktyg och cykelpool med eldrivna lådcyklar. I Uppsala bygger Sveafastigheter Bostad just du det spännande projektet Cykelkungen, ett bilfritt boende med p-tal noll och fokus på nytänkande mobilitetslösningar.

Kvalitets- och miljöarbete genom Miljöbyggnad Silver

Vi arbetar för ett hållbart och långsiktigt bostadsbyggande genom ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Det tar sig inte bara uttryck i en god miljö inomhus och utomhus för våra hyresgäster, utan också en sund arbetsmiljö för dem som arbetar med att planera och bygga våra bostäder. 2018 fattade Sveafastigheter Bostad beslut att alla nya projekt minst ska följa standarden Miljöbyggnaden Silver. Vi energioptimerar uppvärmningssystemen med förvärmningsfläktar, styrning, filter och inköpt enbart av grön el. Momentums energiuppföljningssystem håller på att upphandlas. Idag är hälften av våra projekt miljöklassade som silver eller guld.

Energi och drift

Stor omsorg vid val av material och byggtekniska lösningar bidrar till långsiktigt låga driftkostnader och låg energianvändning jämfört med traditionella jämförelsetal. Nyproducerade lägenheter i lågenergihus har en energiförbrukning om ca 55 kwh/kvm/år (A-temp, erfarenhetsmässigt). Med ny teknik och förbättrade produktionsmetoder är målet att reducera dessa nivåer ytterligare ned på Passivhusstandard och som Plusenergihus. Vi strävar mot lösningar med låg resursanvändning och miljöpåverkan, i samspel med värderande av byggnadskultur och skönhetsvärden. Hälften av alla våra inflyttade eller lägenheter i produktion är plusenergihus eller hus med energikrav under 55 kWh/kvm/år. Av dessa projekt har 7 av 10 solceller på taket.

 

Social hållbarhet som fokusområde

Sveafastigheter Bostad tror på att skapa inkluderande bostadskvarter som möjliggör socialt hållbara samhällen där en mångfald av människor kan mötas och leva ihop. Vi tror vi att en blandning av upplåtelse-, boendeformer och lägenhetsstorlekar främjar dessa ideal. I många av våra projekt erbjuder vi hyreskontrakt till människor som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden i samarbete med kommunernas socialtjänst.

Några aktuella projekt där vi arbetar med social hållbarhet:

Under 2018 byggstartades trygghetsboendet Hydran, ett plusenergihus där även social hållbarhet står i fokus genom en arkitektur som främjar möten och gemenskap för de boende.

Idéen bakom Hagsätra Hub präglas av att skapa ett unikt boende inte bara för hyresgästerna utan bidrar till hela Hagsätra genom välkomnande lekytor för barn, trygga utrymmen för läxläsning och flexibla gemenskapsytor som även ska rymma en minibiograf.

I Södra Hallsta, Rönninge, planeras ett kvarter med över 200 bostäder som skapar möten mellan människor och olika upplåtelseformer genom hyresrätter, bostadsrätter, LSS-boende och stadsradhus.  I flera av de nya bostadsprojekten planeras kollektivhus, där alla har egna hyreslägenheter men samtidigt tillgång till gemensamhetskök och sociala ytor i bottenplan, vilket främjar gemenskap och skapar levande bottenvåningar. Gemensamt för alla projekt är önskan att kombinera prisrimliga lägenheter, kvalitativ arkitektur och hållbara lösningar.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vad vårt hållbarhetsarbete innebär i praktiken.